ThLic. Andrej ŠKOVIERA, PhD.

osobná profilová stránka

 

   

ThLic. Andrej ŠKOVIERA, PhD.

samostatný vedecký pracovník (IIa)

aktuálne bez príslušnosti k akademickej inštitúcii

e-mail: andreios.sk(zavináč) gmail.com

Profil na sieti Academia.edu - Akademický repozitár

 

 

Bádatežský profil

Oblasti môjho bádatežského záujmu

- učeníci a spolupracovníci sv. Cyrila a Metoda, zvl᚝ otázky spojené s formovaním skupiny svätých sedmopočetníkov a ich úctou

- cyrilo-metodské pramene (životy, služby...)

- byzantská tradícia (obrad) na Slovensku od najstarších čias po súčasnos

- východné katolícke cirkvi, ich postavenie a poslanie v súčasnosti i v minulosti, s osobitným zretežom na Gréckokatolícku cirkev na Slovensku

- obradová obnova východných katolíckych cirkví

- ekleziológia a ekumenická teológia, s osobitným zretežom na poslanie východných katolíckych cirkví v rámci ekumenizmu a ekumenizmus medzi pravoslávnymi a katolíkmi

- problematika slovenských prekladov bohoslužobných textov byzantského obradu

- slovanská liturgia svätého Petra

 

Dosiahnuté stupne a tituly

Samostatný vedecký pracovník (IIa) - Slovenská akadémia vied (2011)

PhD. - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava (2008) - dizertačná práca na tému Životy svätých sedmopočetníkov

ThLic. (SEOLic.) - Pontificio Istituto Orientale, Rím (2011) - summa cum laude, licenciátna práca na tému L’identità delle Chiese Orientali Cattoliche esaminata sull’esempio della Chiesa Greco-Cattolica Slovacca

Mgr. - Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity (2000) - odbor: Katolícka teológia – učitežstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy

 

Akademické curriculum

V rokoch 1993-2000 som študoval na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity odbor Katolícka teológia – učitežstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy, v roku 2000 som obhájil diplomovú prácu na tému Kritický preklad utierne.

V rokoch 2000 až 2016 som pôsobil v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, najprv ako interný doktorand (2000-2006), potom ako odborný pracovník (2006-2008), vedecký pracovník (IIb) (2008-2011) a samostatný vedecký pracovník (IIa) (2011-2016). V SÚJS SAV som v roku 2008 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Životy svätých sedmopočetníkov. V rokoch 2009-2016 som vykonával funkciu zástupcu riaditeža SÚJS SAV.

V rokoch 2003-2006 som bol na študijnom pobyte na Pontificio Istituto Orientale v Ríme ako štipendista Kongregácie pre východné cirkvi. V roku 2011 som na Pontificio Istituto Orientale získal licenciát z teológie summa cum laude a obhájil licenciátnu prácu na tému L’identità delle Chiese Orientali Cattoliche esaminata sull’esempio della Chiesa Greco-Cattolica Slovacca.

Od akademického roku 2012/2013 podnes pôsobím ako lektor na Univerzite tretieho veku Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, kde prednášam predmet Východná kresanská spiritualita a Svätá liturgia byzantského obradu.

 

Ocenenia

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove spolu s redakciou Slova a neziskovou organizáciou Petra udelilo 15. 4. 2009 Andrejovi Škovierovi cenu Emila Korbu v kategórii webová stránka / elektronické médium za dlhoročnú administrátorskú a redaktorskú prácu na webe www.grkat.nfo.sk.

Cena Predsedníctva SAV za 2. miesto v Súaži mladých vedeckých pracovníkov SAV za monografiu Svätí slovanskí sedmopočetníci (2011).

 

Členstvá a ďalšie aktivity

V roku 2016 som bol menovaný za člena spoločnej metropolitnej komisie pre tvorbu partikulárneho práva Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Od roku 2009 som členom Slovenského komitétu slavistov.

Od roku 1999 spravujem webovú stránku Gréckokatolíci na Slovensku (url http://www.grkat.nfo.sk).

 

Publikačná činnos

Zelenou farbou uvedené publikácie sa dajú stiahnu v PDF.

Monografie

Andrej ŠKOVIERA: Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010. 247 strán. (ISBN 978-80-89489-02-2.)

Andrej ŠKOVIERA: Kyjevský polemicko-apologetický rukopisný zborník s liturgiou svätého Petra. In: Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 3 (supplementum). 56 strán. (ISSN 0037-6787) (farebná verzia)        (čiernobiela verzia tak, ako išla do tlače)

 

Knižné publikácie

Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov. Zostavil Andrej Škoviera. Bratislava: PostScriptum, 2013. 200 strán. (ISBN 978-80-89567-23-2) Obsah publikácie (náhžad) - Info o knihe na stránke vydavatežstva

 

Vedecké štúdie

Usporiadané chronologicky od najnovších po najstaršie. Po kliknutí sa Vám pri väčšine zobrazí úplný text a môžete si ich stiahnu v PDF z academia.edu alebo z akademického repozitára.

2017

Andrej ŠKOVIERA: Druhý vatikánsky koncil a obnova východného dedičstva v Katolíckej cirkvi. In: Byzantinoslovaca VI. Ed. Martin Hurbanič – Vratislav Zervan. Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK, 2017, s. 269-284. (ISBN 978-80-8127-201-1)

Andrej ŠKOVIERA: Latinizácia, jej príčiny a okolnosti. S osobitným zretežom na prostredie Mukačevskej eparchie. In: Medzikultúrne vzahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Ed. Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. (Orientalia et Occidentalia 20.) Košice – Bratislava: Dobrá kniha, 2017, s. 219-248. (ISBN 978-80-8191-074-6)

Andrej ŠKOVIERA: Úcta svätého Klimenta Ochridského a jeho spoločníkov na Slovensku. In: Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Ed. Peter Žeňuch – Светлина Николова. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Кирило-Методиевски научен център към БАН – Slovenský komitét slavistov – Vežvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, s. 115-124. (ISBN 978-80-89489-31-2)

2016

Andrej ŠKOVIERA: Slovenské preklady cyrilo-metodských prameňov. S osobitným zretežom na dielo Jána Stanislava. In: Ján Stanislav a slovenská slavistika. Red. Ján Doruža – Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2016, s. 91-112. (ISBN 978-80-89489-28-2)

Andrej ŠKOVIERA: Pavol Spišák – prvý prekladatež bohoslužobných textov do slovenčiny. In: Od prameňa k nádeji. Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda. Red. Michal Hospodár. Košice – Michalovce: Byzant, 2016, s. 132-144. (ISBN 978-80-85581-71-3)

2015

Andrej ŠKOVIERA: Byzantská tradícia na území Slovenska a jej korene (v období do valašskej kolonizácie) v diele P. Michala Fedora SJ. In: P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priatežov. Red. Jozef Kyselica – Andrea Tolnayová. Trnava: Dobrá kniha, 2015, s. 79-87. (ISBN 978-80-7141-948-8)

Andrej ŠKOVIERA: Učeníci a pokračovatelia diela svätých Cyrila a Metoda. In: Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Zostavili Jozef Tomko a Cyril Vasiž. Trnava: Dobrá kniha, 2015, s. 109-133. (ISBN 978-80-7141-913-6)

2014

Andrej ŠKOVIERA: Utrpenie presvätej Bohorodičky v bohoslužobných textoch gréckokatolíckej cirkvi. In: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Red. Peter Žeňuch – Peter Zubko. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014, s. 151-162. (ISBN 978-80-89489-17-6)

Andrej ŠKOVIERA: Časoslov ako modlitba pre celú cirkev v prostredí slovenskej gréckokatolíckej cirkvi. In: Liturgia hodín ako prostriedok novej evanjelizácie. Red. Vojtech Boháč – Martin Tkáč. Prešov: Vydavatežstvo Prešovskej univerzity v Prešove, s. 47-69. (ISBN 978-80-555-1080-4)

Andrej ŠKOVIERA: Druhý slovanský život svätého Nauma Ochridského – komentár a preklad s paralelným originálnym textom. In: Slavica Slovaca, roč. 49, 2014, č. 1, s. 11-19. (ISSN 0037-6787)

Andrej ŠKOVIERA: Byzantské teologické princípy a ich uplatnenie v pôsobení cyrilo-metodskej misie (na príklade otázky bohoslužobného jazyka). In: Vzdelávanie – súčas misie svätých Cyrila a Metoda. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014, s. 64-71. (ISBN 978-80-8052-610-8)

Andrej ŠKOVIERA: I discepoli e la continuazione dell’opera dei SS. Cirillo e Metodio. In: SS. Cirillo e Metodio tra i Popoli Slavi. 1150 anni dall’inizio della missione. Atti del Congresso. Roma, 25-26 febbraio 2013. Red. Jozef Tomko – Cyril Vasiž. Roma: Edizioni Valore Italiano Lilamé, 2014, s. 101-122. (ISBN 978-88-97789-15-4)

2013

Andrej ŠKOVIERA: K problematike identity východných katolíckych cirkví. In: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Súbor štúdií. Red. Miloš Lichner – Šimon Marinčák – Peter Žeňuch. Bratislava: Dobrá kniha, 2013, s. 169-178. (ISBN 978-80-7141-803-0)

Andrej ŠKOVIERA: K otázce postavení a poslání východních katolických církví. In: Karel Sládek a kol.: Řeckokatolická církev v českých zemích. Dějiny, identita, dialog. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 117-135. (ISBN 978-80-7465-081-9)

Andrej ŠKOVIERA: Cyrilo-metodské hodnoty a ich význam pre súčasnú európsku spoločnos. In: Slová Slovanov. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013, s. 24-29. (ISBN 978-80-8119-076-6)

Andrej ŠKOVIERA: O cyrilo-metodských prameňoch a ich prekladoch do slovenčiny. In: Slová Slovanov. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013, s. 142-151. (ISBN 978-80-8119-076-6)

Andrej ŠKOVIERA: Niekožko poznámok k rukopisu Sof 104 (105) s liturgiou sv. Petra. In: Tradícia a prítomnos misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 383-390. (ISBN 978-80-558-0401-9)

Andrej ŠKOVIERA: Stereotypy v interpretáciách textov o bohoslužobných jazykoch v cyrilometodských prameňoch. In: Literárnohistorické kolokvium. Red. Erika Brtáňová. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013, s. 11-31. (ISBN 978-80-88746-24-9)

Andrej ŠKOVIERA: Učeníci svätých Cyrila a Metoda – pokračovatelia byzantsko-slovanskej misie. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Red. Jaroslav Coranič. Prešov: Vydavatežstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 31-54. (ISBN 978-80-555-0850-4)

Andrej ŠKOVIERA: Služby svätému Naumovi Ochridskému. In: Roczniki Teologiczno – pastoralne 7. Red. Gabriel Paža – Marek Petro. Lublin: Norbertinum, 2013, s. 65-94. (ISBN 978-83-7222-487-3.)

Andrej ŠKOVIERA: Sedmopočetníci ako svätci – ich hodnoty a aktuálnos. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Red. Peter Žeňuch – Elena Uzeňova – Katarína Žeňuchová. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2013, s. 195-201. (ISBN 978-80-89489-11-4)

2012

Andrej ŠKOVIERA: Η βυζαντινή παράδοση στα εδαφή της Σλοβακίας και η κυριλλομεθοδιανή της προέλευση. In: Κύριλλος και Μεθόδιος. Παρακαταθήκες Πολιτισμού. Red. Κ. Γ. Νιχωρίτης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012, s. 307-318. (ISBN 978-960-458-341-6.)  (The Byzantine tradition on the territory of Slovakia and its Cyrillo-Methodian roots)

Andrej ŠKOVIERA: Византийская традиция в Словакии и ее кирилло-мефодиевское происхождение. In: Sacrum et profanum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Red. М. М. Валенцова – Е. С. Узенева. Москва: Институт славяноведения РАН, 2012, s. 273-282. (ISBN 978-7576-0263-9.)

Andrej ŠKOVIERA: Mníšsky aspekt životov a služieb svätému Naumovi Ochridskému. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Red. Jaroslav Coranič – Jana Koprivňáková – Peter Šturák. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 227-238. (ISBN 978-80-555-0596-1.)

Andrej ŠKOVIERA: Životy svätého Nauma Ochridského ako historické pramene. In: Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologický ústav SAV, 2012, s. 175-185. (ISBN 978-80-8060-304-5.)

2011

Andrej ŠKOVIERA: Začiatky mníšstva u Slovanov a cyrilo-metodská misia. In: Slovanská spiritualita a mystika. (Orientalia et Occidentalia, volumen 10.) Red. Šimon Marinčák. Košice: Dobrá kniha, 2011, s. 227-237. (ISBN 978-80-7141-725-5.)

Andrej ŠKOVIERA: Slovanské a grécke služby sv. Naumovi Ochridskému. In: Кирило-Методиевски студии. Книга 20. Кирило-Методиевското културно наследство и националната идентичност. София: Кирило-Методиевски научен център – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011, s. 126-149. (ISSN 0205-2253.)

Andrej ŠKOVIERA: Svätí slovanskí sedmopočetníci – učeníci a spolupracovníci sv. Cyrila a Metoda. In: Slovania: téma aktuálna. Nitra: Občianske združenie Slavica, 2011, s. 41-54. (ISBN 978-80-970632-9-0.)

Andrej ŠKOVIERA: Učeníci a spolupracovníci sv. Cyrila a Metoda. In: K prameňu poznania našej viery. Zborník príspevkov z odborného seminára. Red. Anna Knežová. Stropkov: Občianske združenie Stropek, 2011, s. 13-23. (ISBN 978-80-970749-0-6.)

2010

Andrej ŠKOVIERA: Vplyv udalostí roku 1950 na identitu gréckokatolíkov na Slovensku. In: Cirkev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. Red. Jaroslav Coranič – Peter Šturák – Jana Koprivňáková. Prešov: Vydavatežstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 199-207. (ISBN 978-80-555-0215-1)

Andrej ŠKOVIERA: K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In: Psalterium, roč. 4, 2010, č. Supplementum 3, s. I-VI. (Príloha Psalterium Folia, roč. 4, 2010, č. 4). (ISSN 1802-2774.)

Andrej ŠKOVIERA: Ikona – jej teológia a význam pre kresanov byzantského obradu. In: Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 25 – Науковий збірник Музею української культури у Свиднику 25. Red. Miroslav Sopoliga. Svidník: SNM Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku – Spoločnos priatežov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry, 2010, s. 42-46. (ISBN 978-80-89392-24-7.)

2009

Andrej ŠKOVIERA: La tradizione bizantina sul territorio della Slovacchia. La storia e le domande attuali. In: L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri. Red. Cesare Alzati – Marco Grusovin – Sergio Tavano. Gorizia: Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 2009, s. 101-116.

Andrej ŠKOVIERA: Svätý Naum Ochridský. In: Konštantínove listy, roč. 2, 2009, s. 58-65. (ISSN 1337-8740)

Andrej ŠKOVIERA: K otázke používania hudobných nástrojov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In: Spev v byzantsko-slovanskej liturgii. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 138-155. (230 s. ISBN 978-80-555-0033-1.)

2008

Andrej ŠKOVIERA: Die griechisch-katholische Kirche in der Slowakei nach dem 2. Weltkrieg. In: Ostkirchliche Studien (Würzburg: Augustinus bei Echter), roč. 57, 2008, č. 1, s. 150-156.

Andrej ŠKOVIERA: Skupina svätých slovanských sedmopočetníkov. In: Pohžady do vývinu slovenského jazyka a žudovej kultúry. Red. Ján Doruža. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008, s. 108-139. (ISBN 978-80-969992-3-1.)

Andrej ŠKOVIERA: Vyhnanie Metodových učeníkov z Vežkej Moravy. In: Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu. Red. Jozef Michalov – Peter Ivanič – Martin Hetényi – Zvonko Taneski. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 33-57. (ISBN 978-80-8094-455-1. 364 s.)

2007

Andrej ŠKOVIERA: Obradové spory medzi byzantskou a latinskou misiou na Vežkej Morave. In: Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Red. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2007, s. 129-172.

Andrej ŠKOVIERA: Tretí slovanský život Nauma Ochridského a dátum vyhnania Metodových učeníkov. In: Slavica Slovaca, roč. 42, 2007, č. 2, s. 111-123.

Andrej ŠKOVIERA: Liturgia cyrilometodskej misie na Vežkej Morave. In: Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Vežkú Moravu. Monografia príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia Nitra, 2. júl 2007. Red. Jozef Michalov – Peter Ivanič – Martin Hetényi – Zvonko Taneski. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, s. 104-130. (ISBN 978-80-8094-240-3.)

2003

Andrej ŠKOVIERA: Svätý sedmopočetník Angelár – nᚠneznámy apoštol. In: Život slova v dejinách a jazykových vzahoch. K sedemdesiatinám profesora Jána Doružu. Red. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003, s.134-141.

Andrej ŠKOVIERA: Ikona strašného súdu a jej text(y). In: Galéria 2002. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Red. Dušan Buran – Martin Vančo. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2003, s. 137-154.

2002

Andrej ŠKOVIERA: Svätý sedmopočetník Gorazd – k začiatkom kresanstva u Slovanov. In: J. J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ. Zborník z medzinárodných konferencií. Red. Ján Babjak. Košice: Dobrá kniha, 2002, s. 93-102.

Andrej ŠKOVIERA: Stretnutie východnej a západnej teológie v spevníku J. Juhaseviča z roku 1811. In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.–19. storočia. Red. Ján Doruža. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002, s. 403-421.

2000

Andrej ŠKOVIERA: Teológia zbožštenia s osobitným zretežom na liturgické texty byzantského obradu. In: Theologos. Teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, roč. 2, 2000, č. 2, s. 20-27.

Andrej ŠKOVIERA: História prekladu utierne. Čas diplomovej práce na tému Kritický preklad utierne. In: Theologos. Teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, roč. 2, 2000, č. 3, s. 49-60.

1999

Andrej ŠKOVIERA: Nad slovenským prekladom božskej liturgie byzantsko-slovanského obradu. In: Slavica Slovaca, roč. 34, 1999, č. 2, s. 137-148.

 

 

Vybrané odborné a popularizačné publikácie s odborným zameraním

Andrej Škoviera – Juraj Gradoš: Slovenčina v našich bohoslužbách. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi, roč. 49, 2017, č. 14 (2. júl 2017), s. 13-14.

Svätý Kliment Ochridský. In: V brázde Metodovej 2016. Gréckokatolícky kalendár. Košice: Byzant, 2015, s. 62-67. (ISBN 978-80-85581-69-0)

Testament sv. Jána Pavla II. gréckokatolíkom. K 20. výročiu Orientale lumen. In: V brázde Metodovej 2015. Gréckokatolícky kalendár. Košice: Byzant, 2014, s. 64-67. (ISBN 978-80-85581-66-9)

Svätí Cyril a Metod a modlitba časoslova. In: V brázde Metodovej 2015. Gréckokatolícky kalendár. Košice: Byzant, 2014, s. 90-96. (ISBN 978-80-85581-66-9)

Životy, z ktorých pramení (aj) nᚠsvet. In: Iva VRANSKÁ ROJKOVÁ: Konštantínov sokol. Bratislava: Vydavatežstvo spolku slovenských spisovatežov, 2013, s. 125-127. (ISBN 978-80-8061-719-6)

Cyril a Metod: inšpirácia konkrétna, živá, všežudská. In: Pravda (príloha Víkend), roč. 23, 2013, č. 144 (22. 06. 2013), s. 32-33. (ISSN 1335-4051)

Pramene byzantskej tradície na Slovensku – Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia. K výstave z príležitosti Roka kresanskej kultúry 2010 – An Exhibition Organized within the Year of Christian Culture 2010. Zostavili Peter Žeňuch a Andrej Škoviera. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010. 72 s. (ISBN 978-80-89489-00-8.)

Večiereň – modlitba cirkvi. In: Večiereň na nedele a sviatky. Michalovce: Misionár, 2010, s. 3-5.

Svätí slovanskí sedmopočetníci. In: Gréckokatolícky kalendár 2010. Košice: Byzant, 2009, s. 34-37.

Východní, a zároveň katolícki. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, roč. 41, 2009, č. 7, s. 10-11.

Patriarcha Gregor III. na Slovensku. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, roč. 41, 2009, č. 4-5, s. 10.

Zbožštenie – ciež nášho života. In: Gréckokatolícky kalendár 2008. Košice: Byzant, 2007, s. 80-84.

V brázde našich predkov. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2007, roč. 39, č. 3, s. 8-9.

Synoda biskupov melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, roč. 38, č. 23 (2006), s. 4.

Rastislav Dvorový - Andrej Škoviera: Páter Vendelín Javorka, SJ. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, roč. 38, č. 16-17 (2006), s. 15.

Svetlo z Východu pre nás. K 10. výročiu Orientale Lumen. In Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, roč. 37, č. 13 (2005), s. 8.

Spoluautor hesiel Filioque a Fótios. In: Encyclopaedia Beliana: slovenská všeobecná encyklopédia. 4. Eh–Gala. Ed. Anna Prociková. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2005. s. 398, 522.

Čotky. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2003, roč. 35, č. 1, s. 28.

História melchitskej cirkvi. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2001, roč. 33, č. 17-18, s. 4-5 a č. 19-20, s. 4-5.

Cyrilometodská tradícia u gréckokatolíkov. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2001, roč. 33, č. 10, s. 4-5.

Ježišova modlitba. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2001, roč. 33, č. 7, s. 5.

Nový gréckokatolícky patriarcha. In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 2001, roč. 33, č. 6, s. 14.

Zoslanie či zostúpenie? In: Logos. Populárna a liturgická revue gréckokatolíkov, 2000, roč. 1, č. 4, s. 5.

Kto je protosynkel? In: Slovo. Časopis Gréckokatolíckej cirkvi, 1997, roč. 29, č. 14-15, s. 18.

 

 

 

Posledná aktualizácia stránky: 24.05.2018 o 18:45

 

web
analytics