Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov

Kódexu kánonov východných cirkví

Index

1 Ján Pavol II. Apoštolský list Orientale Lumen 5 (2. mája 1995) AAS 87 (1995) 749.

2 II. Vatikánsky koncil, Dekrét o ekumenizme Unitatis Redintegratio 15

3 Ján Pavol II. Apoštolský list Orientale Lumen 6:

4 Porov. Klement Alexandrijský, Paidagogos III, 1, 1

5 Ján Pavol II. Apoštolský list Orientale Lumen 11

6 II. Vatikánsky koncil Dekrét o ekumenizme Unitatis Redintegratio 15

7 II. Vatikánsky koncil Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium 43

8 Porov. tamže 2

9 Porov. tamže 3

10 Porov. tamže 3 a Kódex kanonického práva CIC (promulgovaný Jánom Pavlom II. 25. 1. 1983), kán. 1

11 Porov. AAS 82 (1990) 1037-1038

12 Porov. Kódex kánonov Východných Cirkví CCEO (promulgovaný Jánom Pavlom II. 18.10.1990) , kán. 39

13 Porov. CCEO kán. 28

14 Porov. II. Vatikánsky koncil Dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum 6

15 Porov. CCEO kánn. 31 a 1465

16 Porov. tiež CCEO kán. 40 § 1

17 Porov. II. Vatikánsky koncil Dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum 6

18 Ján Pavol II., Homília počas božskej liturgie v arménskom obrade (21.11.1987) : L´Osservatore Romano 23.- 24.11.1987, str. 6. Pozri tiež Informačný servis východných cirkví, príloha pod č.485-556,str5.

19 Porov. Pavol VI., Príhovor 18. marca 1974, Nuntia 1 (1975) 6

20 Ján Pavol II. Príhovor k účastníkom stretnutia o pastoračných problémoch katolíckej cirkvi byzantského obradu v Rumunsku (22.1.1994) : L´Osservatore Romano 22.1.1994, str. 5. Pozri tiež Informačný servis pre východné cirkvi 49 (1994) 2.

21 Porov. II. Vatikánsky koncil Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium 10

22 Porov. Modlitba za katechumenov v byzantskej tradícii

23 Ján Pavol II. Apoštolský list Orientale Lumen 27

24 Ján Pavol II. Príhovor k účastníkom Synody arménskeho katolíckeho patriarchátu (26.8.1989) : L´Osservatore Romano 27.8.1989 ,str. 7. Pozri tiež Informačný servis pre východné cirkví, príloha pod č. 485-556, str. 42

25 Ján Pavol II. Homília na modlitbu kadidla v alexandrijsko-koptskom obrade (14.8.1988): L´Osservatore Romano 16.-17.8.1988, str. 5. Pozri tiež Informačný servis pre východné cirkvi príloha pod č. 485-556, str. 24

26 Porov. Ján Pavol II. Príhovor k účastníkom stretnutia o pastoračných problémoch katolíckej cirkvi byzantského obradu v Rumunsku (22.1.1994): L´Osservatore Romano 22.1.1994, str. 5. Pozri tiež Informačný servis pre východné cirkvi 49 (1994) 2.

27 Porov. CCEO kánn. 114 § 1 a 124

28 Porov. II. Vatikánsky koncil Dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum 6

29 Ján Pavol II. Homília počas božskej liturgie v arménskom obrade (21.11.1987) L´Osservatore Romano 23.-24.11. 1987, str. 6. Pozri tiež Informačný servis pre východné cirkví, príloha pod č. 485-556, str. 6

30 Ignác Antiochijský List Magnézijčanom VII., 1-2

31 Indiculus kap. 8, DS 246/139. Porov. tiež Prosper z Aquitánie, O povolaní všetkých národov I., 12. PL 51, 664 C

32 Irenej z Lyonu Adversus haereses IV. 18, 5

33 II. Vatikánsky koncil Sancrosanctum Concilium 2

34 Porov. CCEO kán. 880 § 2, ktorý sa vzťahuje na kán. 40 § 1

35 Porov. kán. 880 § 3 CCEO, ktorý ich všetky vymenováva

36 Porov. CCEO kán. 881

37 Porov. CCEO kán. 880 §§ 1 - 2

38 Porov CCEO kán. 882

39 Porov. Byzantská anafóra sv. Bazila

40 II. Vatikánsky koncil Dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum 12

41 Porov. napr. Hypolitove Apoštolské tradície (okolo r. 217), ako aj krstné katechézy otcov Východu a Západu a následné mystagogické katechézy

42 Porov. CCEO kán. 675 § 1

43 Porov. CCEO kán. 692

44 Porov. CCEO kán. 682

45 Porov. CCEO kán. 681 § 1, 10

46 Porov. napr. pre latinskú cirkev kán. 851 CIC

47 Konštitúcie egyptskej cirkvi III, 2 citované II. Vatikánskym koncilom v dogmatickej Konštitúcii o cirkvi Lumen Gentium 29

48 Porov. napr. kán. 854 CIC

49 Porov. kán. 880 § 1 CIC

50 Porov. Ignác z Antiochie List Efezanom III.-VI.

51 Porov. CCEO kán. 693

52 Porov. II. vatikánsky koncil Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium 7

53 Porov. tamže 35 a tiež 52

54 Nikolas Kabasilas, Život v Kristovi, IV, 10. 26

55 Porov. napr. kán. 697 §§ 2 a 3

56 Vysvetlenie O sviatostiach cirkvi, pripisované Narsesovi Edesskému (+ 503)

57 Porov. Benedikt XIV, Encyklika Certiores Effecti, (13.11.1742), 3: Benedicti PP,XIV. Bullarium t.1,str.212

58 Porov. Pius XII. Encyklika Mediator Dei (20.11.1947), 118: AAS 39 (1947) 564-566.

59 Porov. CCEO kán. 715 § 1

60 Nerses Šnorhali, Okružný list, Jeruzalemské vydanie 1871, str. 53

61 Porov. CCEO kán. 324 a 326

62 Porov. CCEO kán. 903

63 Porov. Ignác z Antiochie List Smyrňančanom VIII, 1

64 “Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom” (Gen 2,24)

65 Porov. CCEO kán. 695

66 Porov. CIC kán. 1108 § 1

67 CCEO kán. 829 § 1, porov. tiež CIC kán. 1109

68 Porov. CIC kán. 1111 § 1

69 Porov. CCEO kán. 40 § 3

70 Porov. CCEO kán. 834 § 2

71 Modlitba po obliekaní v byzantskom obrade krstu

72 Modlitba proskomídie v byzantskej božskej liturgii sv. Bazila a sv. Jána Zlatoústeho

73 Božská liturgia sv. Bazila a sv. Jána Zlatoústeho

74 Porov. CCEO kán. 720 § 1

75 Porov. CCEO kán. 719

76 Porov. CCEO kán. 736 § 1

77 "Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil." (Iz 53,4)

78 Apoštolské Konštitúcie II, 59, 2

79 Ján Pavol II. Apoštolský list Orientale Lumen 10

80 Porov. CCEO kánn. 199 § 2, 377, 473

81 Porov. CCEO kánn. 289 § 2 a 346 § 2, 30

82 Porov. napr. ekténiu pred Otče náš v božských liturgiách cirkví konštantínopolskej tradície

83 Germanus z Konštantínopolu: História ecclesiastica et mystica contemplatio, PG 98, 384 B

84 Porov. tamže PG 98, 392 A

85 Ján Damaský: Expositio accurata fidei orthodoxae IV, 12. PG 94, 1133 - 1136.

Poznámka: Tento text sa môže v niektorých detailoch líšiť od oficiálneho slovenského textu vytlačeného v Ríme.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Teologické texty > Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov (Obsah,0,1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10, 11,12, 13,14,15,16 - poznámky)

(c) www.grkat.nfo.sk  12.10.1999 by Spyros (vyčistenie kódu 20.03.2014)