Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov

Kódexu kánonov východných cirkví

Zhrnutie

112. Záverečné úvahy

Zmyslom tejto inštrukcie je pomôcť východným cirkvám, ktoré sú v jednote s Rímskou cirkvou, v ich úsilí dať bohoslužobným sláveniam centrálne miesto, ktoré im patrí v cirkevnom živote, a to v úplnej vernosti duchu ich vlastných tradícii.

Naliehanie na úplnú obnovu tradície nechce byť na škodu nevyhnutnému prispôsobeniu sa citlivosti súčasnej kultúry, skôr má byť príležitosťou, na to, aby sa cirkvi v budúcnosti mohli vyrovnávať zblízka aj s touto perspektívou v živej nádeji, že tu možno čerpať zo skúsenosti, ktorú aj pravoslávne cirkvi získavajú na tom istom poli, predovšetkým na tých územiach, kde sú na to čiastočne nútené.

Pokladali sme za primárnu dôležitosť podčiarknuť niektoré všeobecné kritériá, ktoré majú predovšetkým nanovo objaviť plnú súvislosť slávenia v bohoslužbách východných katolíckych cirkví tak , aby celá Cirkev bola obohatená ich špecifickým dedičstvom.

Pokyny, nachádzajúce sa v tejto inštrukcii, môžu byť ešte doplnené vlastným prínosom a reflexiou jednotlivých cirkví sui iuris. Nech im venujú náležitú pozornosť, študujúc, ako majú byť aplikované v mnohosti jednotlivých tradícii a podmienok.

Pri zostavení tejto inštrukcie Kongregácia pre východné cirkvi využila širokú skúsenosť, ktorú získala vo svojej práci počas desaťročí v bohoslužobnej oblasti. Taktiež vďaka záslužnej činnosti Liturgickej komisie, pôsobiacej pri kongregácii, ktorá publikovala bohoslužobné knihy, ocenené nielen katolíckymi východnými cirkvami, ktoré boli ich prvými adresátmi, ale aj pravoslávnymi odborníkmi a bratmi. Konzultorom tejto komisie, ktorí venovali a venujú čas i schopnosti službe východným cirkvám, patrí spoločné poďakovanie.

Mária, najkrajší plod vykúpenia, pokorná služobnica, pripravená plniť Otcovu vôľu, svätá archa Syna, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť, chrám zatônený mocou Svätého Ducha, tá, ktorá prijala Božie Slovo, zachovávajúc ho v srdci, a ktorá velebila veľkosť a dobrotu Pána, pozdvihujúc k nemu svoj chválospev, Matka Cirkvi, nech udržuje horlivosť východných katolíckych cirkví, aby prekvitalo ich bohoslužobné dedičstvo, a nech nasmerúva ich kroky k dokonalej nebeskej liturgii až po deň, v ktorom sa vráti Pán, a ľudstvo bude vidieť Boha, aký je, v ustavičnej poklone Najsvätejšej Trojice.

V sídle Kongregácie pre východné cirkvi 6. januára 1996, Slávnosť Zjavenia Pána.

 

Achille Card. Silvestrini, prefekt

+ Miroslav S. Marusyn, sekretár

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Teologické texty > Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov (Obsah,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

(c) grkat.nfo.sk  12.10.1999 by Spyros