Cirkevnoslovansky - písané latinkou

Slovensky
Grécky
Cirkevnoslovansky - písané cyrilikou

Otče náš

Stiahni si otcenas.mp3

 

     Ótče náš, íže jesí na nebesích,

dá svjatítsja ímja tvojé, dá príidet

cárstvije tvojé, dá búdet vóľa tvojá,

 jáko na nebesí, i na zemlí. Chľib

 náš nasúščnyj dážď nám dnés, i

ostávi nám dólhi nášja, jákože i

my ostavľajem dolžnikóm

nášim. I ne vvedí nás vo

iskušenije, no izbávi nás ot

lukávaho.

Jáko tvojé jésť cárstvo, i síla,

i sláva, Otcá, i Sýna, i svjatáho Dúcha,

 nýňi i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

 

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť
 nám naše viny, ako i my odpúšťame
 svojim vinníkom, a neuveď nás do
 pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva,Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Amen.

 

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και ή δόξα. του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISUSOVA MODLITBA SRDCA  viac o modlitbe