Intronizácia prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka.
 

   

Vladyka Ján BABJAK, SJ sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou pri Humennom. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Humennom a teologické štúdiá na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973-1978. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove z rúk križevacského biskupa Joachima Szégedyho.
    V rokoch 1978-1983 pôsobil ako kaplán v Prešove. 18. júna 1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Prvé sľuby zložil 18. júna 1989. Farnosť Ľubicu spravoval v rokoch 1983-1989. Prefektom a špirituálom v kňazskom seminári CMBF v Bratislave bol v rokoch 1989-1990. V rokoch 1990-1991 bol kaplánom Farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Bratislave. Licenciátne štúdiá absolvoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme v rokoch 1991-1993. Ako správca Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove pôsobil v rokoch 1993-1994. Vo Vatikánskom rozhlase pracoval v rokoch 1994-1995. Dňa 16. decembra 1996 obhájil doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V rokoch 1997-2002 bol riaditeľom Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach. Súčasne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde prednášal východnú spiritualitu. Počas celého svojho pôsobenia vyvíjal bohatú publikačnú činnosť - venoval sa literatúre faktu. Významnou je 8-dielna publikácia Zostali verní.
    Za prešovského eparchu bol vymenovaný 11. decembra 2002. Konsekrovaný bol 6. januára 2003 Svätým Otcom Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra Ríme. Intronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003 v Prešove. Počas jeho účinkovania bol úspešne zavŕšený beatifikačný proces biskupa mučeníka ThDr. Vasiľa Hopka, ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. blahorečil 14. septembra 2003 v Bratislave.
    Už v prvom roku jeho účinkovania boli v biskupskej rezidencii započaté rekonštrukčné práce, začalo sa s prestavbou budovy bývalého baziliánskeho kláštora na profesorský dom pre profesorov Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU. V roku 2004 zriadil gréckokatolícke cirkevné Gymnázium blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
 

V stredu 30. januára 2008, Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Gréckokatolícku metropoliu so sídlom v Prešove. Za prvého gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval doterajšieho prešovského eparchu (sídelného biskupa) Mons. Jána Babjaka, SJ, ktorý bol za prešovského biskupa vymenovaný Božím služobníkom pápežom Jánom Pavlom II. dňa 11. decembra 2002 a za prešovského biskupa vysvätený Jánom Pavlom II. 6. januára 2003 v Bazilike sv. Petra v Ríme.

Zároveň Svätý Otec Benedikt XVI. v stredu 30. januára 2008 povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu. Za prvého košického eparchu (sídelného biskupa) vymenoval doterajšieho košického apoštolského exarchu Mons. Milana Chautura, CSsR, ktorý bol vymenovaný za biskupa 11. januára 1992 a vysvätený vtedajším prešovským biskupom Mons. Jánom Hirkom 29. februára 1992 v Prešove. Do roku 1997 bol pomocným biskupom v Prešove a za košického apoštolského exarchu ho menoval Boží služobník Ján Pavol II., keď vyčlenením z Prešovskej eparchie zriadil 21. februára 1997 Košický apoštolský exarchát.

Dňa 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zároveň vyčlenením z Prešovskej eparchie ustanovil novú gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Bratislave – Bratislavskú eparchiu. Za prvého gréckokatolíckeho bratislavského eparchu (sídelného biskupa) vymenoval Mons. Petra Rusnáka.

Mapa gréckokatolíckej metropolie na Sovensku:

 

Ako to vnímame (rok výročí)
Svätý Otec Benedikt XVI. novým kánonickým usporiadaním Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zavŕšil 190 ročnú etapu histórie Prešovskej eparchie, ktorá bola vyčlenená z Mukačevskej eparchie a zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. (Pius VII.). Ale zároveň je to aj potvrdenie viac ako 1100 ročnej histórie gréckokatolíkov na našom území, ktorá sa odvíja od misie sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.
Zrealizovala sa tak aj túžba, ktorú už 2. 9. 1937 vyjadril pápež Pius XI. vo svojej bule Ad ecclesiastici regiminis incrementum“ slovami: „akonáhle to bude možné uskutočniť, zriadi Apoštolský Stolec v Československej republike dve nové metropolitné sídla, jedno latinského obradu a druhé východného obradu“.
Gréckokatolíci na Slovensku si tohto roku pripomenú aj 40. výročie od obnovenia pôsobenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu v roku 1968 po osemnástich rokoch prenasledovania, kedy bola táto cirkev od roku 1950 totalitným režimom postavená mimo zákon a nemohla verejne pôsobiť. Jej biskupi, kňazi, ale aj mnohí veriaci laici boli uväznení, perzekvovaní a vyhnaní do vyhnanstva. Mnohí počas tých rokov zahynuli, ale zostali verní Bohu, Katolíckej cirkvi a svojmu svedomiu. Utrpenie tejto cirkvi sa premietlo aj do zdecimovaného počtu veriacich, ktorých počet však z Božej milosti a kvalitnou pastoračnou službou mnohých kňazov postupom rokov narastá.
Vytvorenie Gréckokatolíckej metropolie sui iuris (svojho práva) so sídlom v Prešove s vymenovaním jej prvého arcibiskupa a metropolitu, povýšenie Košického apoštolského exarchátu na eparchiu s vymenovaním jej prvého eparchu a zriadenie novej eparchie v Bratislave s vymenovaním jej prvého biskupa je zo strany Svätej stolice veľkým vyznamenaním pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a ocenením jej osobitného svedectva o jednote s Rímskou cirkvou počas prenasledovania totalitným režimom v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Je to historická a zároveň nadčasová udalosť.
Metropolitné zriadenie umožní Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku byť rovnocennejším partnerom v spoločenskom ako aj ekumenickom dialógu v našom regióne.
Je to taká veľká historická udalosť, že vďačnosť gréckokatolíkov je na prvom mieste nasmerovaná k Bohu a k Presvätej Bohorodičke, ako aj k blaženým gréckokatolíckym mučeníkom: prešovskému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM, jeho pomocnému biskupovi Vasiľovi Hopkovi a rehoľnému kňazovi Metodovi Dominikovi Trčkovi, CSsR. Naša vďačnosť patrí Svätému Otcovi Benediktovi XVI., Kongregácii pre východné cirkvi a tiež bývalému apoštolskému nunciovi na Slovensku arcibiskupovi Mons. Henrykovi Józefovi Nowackému.

Vyjadrenie novovymenovaného prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka, SJ:
„Túto historickú skutočnosť vnímam ako konkrétne orodovanie našich blahoslavených mučeníkov v nebi. Je to udalosť, ktorá vyjadruje skutočnú všeobecnosť Katolíckej cirkvi, kde aj všetky obrady majú rovnaké práva a povinnosti. Hovorí o tom, že naozaj všetky miestne cirkvi majú rovnakú dôstojnosť.
Sme presvedčení, že tento krok bude požehnaním pre celú Katolícku cirkev. Je to výrečné svedectvo aj v ekumenickom rozmere.
Skutočnosť povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi, ktorým jej Svätý Otec dáva veľké uznanie, môže ponúknuť tejto spoločnosti nový pohľad na nenahraditeľné miesto, ktoré v spoločnosti Cirkev plní.
A v neposlednom rade je táto udalosť, po apoštolskej návšteve Božieho služobníka pápeža Jána Pavla II. medzi gréckokatolíkmi v Prešove 2. júla 1995 a po blahorečení gréckokatolíckych mučeníkov ďalším vkladom k rehabilitácii Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola a je po stáročia verná Bohu a rímskemu pápežovi. Je to nesmierna Božia milosť, že naša cirkev mohla aj v nedávnej minulosti na svojom tele dokázať, že jej jednota s Rímom nie je umelá, ale prirodzene vyrastá z modelu, ktorý na naše územie priniesli sv. slovanskí apoštoli Cyril a Metod. V kánonickom usporiadaní Gréckokatolíckej cirkvi na Metropolitnú cirkev sui iuris vidím ocenenie utrpenia jej biskupov mučeníkov, ktorých relikvie sú k verejnej úcte vystavené v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ako aj jej kňazov a laických veriacich. Som presvedčený, že práve v takomto duchu prijme túto správu aj každý gréckokatolík, všetci rímskokatolíci, i všetci ľudia dobrej vôle v našej vlasti, ale aj v zahraničí. Som hlboko presvedčený, že prospeje k prehĺbeniu viery u veriacich tým, že bude o nich lepšie postarané po duchovnej stránke.
Beriem to ako ocenenie vernosti našej cirkvi v nedávnej minulosti a tiež ako výzvu k vernosti do budúcnosti.
Ako biskup Prešovskej eparchie celých päť rokov som zakusoval veľké Božie požehnanie našej cirkvi prejavované najmä v mnohých nových kňazských a rehoľných povolaniach. Verím, že aj do budúcnosti budeme v tomto smere povzbudením pre celú Katolícku cirkev a príde čas, kedy budeme môcť pomáhať aj vysielaním misionárov“.

Faktografia histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku:

• 1771 – ustanovenie Mukačevskej eparchie
• 27.07.1787 – vznik gréckokatolíckeho Košického vikariátu v rámci Mukačevského biskupstva
• 1791 – bývalý chrám minoritov sa stáva farským chrámom gréckokatolíkov v Prešove a majetkom gréckokatolíckeho vikariátu v Košiciach
• 19.08.1792 – budovy bývalého kláštora minoritov boli určené za rezidenciu gréckokatolíckeho vikariátu
• 1806 – panovník František II. ustanovil za definitívne sídlo vikariátu mesto Prešov
• 03.11.1815 – panovník František I. kráľovským výnosom rozhodol o rozdelení Mukačevského biskupstva
• 22.09.1818 – pápež Pius VII. bulou Relata Semper kanonicky erigoval Prešovské gréckokatolícke biskupstvo; povýšenie farského kostola na biskupskú katedrálu
• 06.10.1818 – Gregor Tarkovič pápežom Piom VII. potvrdený za prvého prešovského biskupa
• 17.06.1821 – slávnostná inštalácia prvého prešovského biskupa Gregora Tarkoviča v prešovskej katedrále
• 1843 – 1875 – episkopát druhého prešovského biskupa Jozefa Gaganca
• 1876 – 1882 – episkopát tretieho prešovského biskupa Dr. Mikuláša Tótha
• 1883 – 1911 – episkopát štvrtého prešovského biskupa Dr. Jána Vályiho
• 1911 – 1913 – Prešovské biskupstvo spravuje kanonik Juraj Repássy
• 1914 – 1920 – episkopát piateho prešovského biskupa Dr. Štefana Nováka
• 1918 – 1922 – Prešovské biskupstvo spravuje generálny vikár Dr. Mikuláš Russnák
• 1922 – 1927 – biskupstvo spravuje prešovský administrátor a križevacký biskup Dr. Dionýz Nyáradi
• 1927 – 1940 – Pavel Peter Gojdič, OSBM prešovským apoštolským administrátorom
• 1940 – 1960 – episkopát šiesteho prešovského biskupa blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, OSBM
• 1947 – 1976 – pomocný prešovský biskup blahoslavený ThDr. Vasiľ Hopko
• 28.04.1950 – tzv. Prešovský sobor, na ktorom bola zlikvidovaná Gréckokatolícka cirkev v Československu
• 28.04.1950 – 5.7.1968 – katedrálny chrám v užívaní Pravoslávnej cirkvi
• 1969 – 1989 – správu biskupstva vykonáva apoštolský ordinár Mons. Ján Hirka
• 21.12.1989 – Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za sídelného prešovského biskupa Mons. Jána Hirku
• 1989 – 2002 – episkopát siedmeho prešovského biskupa Mons. Jána Hirku
• 20.04.1990 – katedrálny chrám, biskupská rezidencia, budova fakulty a seminára boli prinavrátené do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi
• 1992 – 1997 – pomocný prešovský biskup Mons. Milan Chautur, CSsR
• 02.07.1995 – sídlo Prešovskej eparchie a jej katedrálny chrám navštívil Svätý Otec Ján Pavol II.
• 13.03.1996 – Ján Pavol II. erigoval nový Apoštolský exarchát pre gréckokatolíkov na území Českej republiky so sídlom v Prahe vyčlenením z Prešovskej eparchie
• 21.02.1997 – Ján Pavol II. erigoval nový Apoštolský exarchát so sídlom v Košiciach vyčlenením z Prešovského biskupstva
• 04.11.2001 – Svätý Otec Ján Pavol II. v Ríme blahorečil prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku, CSsR
• 11.12.2002 – Ján Pavol II. vymenoval za ôsmeho prešovského biskupa ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD.
• 14.09.2003 – Svätý Otec Ján Pavol II. v Bratislave - Petržalke blahorečil biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú
• 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropoliu so sídlom v Prešove. Za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval vladyku Jána Babjaka, SJ. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a za prvého košického eparchu vymenoval vladyku Milana Chautura, CSsR. Zriadil aj novú bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchu vymenoval vlakyku Petra Rusnáka.