KRONIKA

2001

2002

2003

2004

20052003

Ďalšie vystúpenie zboru bolo večer dňa 6.1.2003 v Ľubici. Na sv. liturgií zazneli skladby: Sviatyj bože, Tebe pojem, Otče náš, Večery tvojeja a Tvoje jasné oči. Okrem týchto skladieb sme kantorovali sv. liturgiu a samotné jordánske svätenie vody pod vedením Ing. Alenky Nižníkovej. V tento deň bol pápežom Jánom Pavlom II vysvätený za prešovského sídelného biskupa bývalý správca našej farnosti Mons. ThDr. Ján Babjak SJ.

Vo februári 2003 prišiel do mužského zboru spievať Michal Vadrna - barytón, ktorý je dodnes naším členom.

Dňa 30.3.2003 navštívil našu farnosť prešovský eparcha J. E. Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, ktorý slúžil v gréckokatolíckom chráme v Ľubici slávnostnú archijerejsku sv. liturgiu. Počas sv. liturgie náš zbor zaspieval tieto skladby: Pod tvoju milosť, Tebe pojem, Otče náš, Večery tvojeja, Pomiani hospodi, Tvoje jasné oči a Blažen muž.

Dňa 11.4.2003 sa konala v gréckokatolíckom chráme v Ľubici krížová cesta, ktorú viedol náš zbor. Zaspievali sme tieto skladby: Pod tvoju milosť, Večery tvojeja, Krestu tvojemu - po každom zastavení a iné.

Počas Veľkonočnej nedele dňa 20.4.2003 náš zbor popri chrámovému miešanému zboru zaspieval skladby: Pod tvoju milosť, Večery tvojeja, Blažen muž, Christos voskrese, Christos voskrese I, Svjatyj Bože, Tebe pojem, Otče náš, Christos anesti, Tvoje vzkriesenie, Tvoje jasné oči a Hospoď vocarisja.
Zároveň v tento deň sa poobede po slávnostnej večierni konala akadémia, kde boli zaspievané skladby: Christos voskrese, Christos voskrese IV, Christos anesti, Tvoje vzkriesenie, Anhel vopijaše a Hospoď vocarisja.

Dňa 4 - 11. 5. 2003 bola v gréckokatolíckom chráme v Ľubici vystavená relikvia blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča OSBM, pri rozlúčke dňa 11.5.2003 poobede sme zaspievali skladbu k blahoslavenému Petrovi Pavlovi Gojdičovi - Tvoje jasne oči.

Dňa 1.6.2003 vystúpil náš zbor spoločne s chrámovým miešaným zborom pri posviacke obnoveného chrámu v Šumiaci. Počas archijerejskej sv. liturgie sme zaspievali skladby: Blažen muž, Tebe pojem, Otče náš, Večery tvojeja a Pomiani hospodi. Po skončení sv. liturgie sme boli pozvaní na slávnostný obed.

Začiatkom júna 2003 vystúpil náš zbor spoločne s chrámovým miešaným zborom počas prvého sv. prijímania.

V júni 2003 zbor samostatne vystúpil v Kežmarku, počas sv. liturgie.

Dňa 27.6.2003 mužský zbor po prvý krát samostatne vystupoval v Osturni. Počas sv. liturgií zaspieval skladby: Pod tvoju milosť, Pridite poklonimsja, Svjatyj Bože, Tebe pojem, Otče náš, Večery tvojeja.

Počas levočskej odpustovej slávnosti na sviatok sv. Cyrila a Metoda dňa 5.7.2003 v grkat. chráme v Levoči ( v meste ) vystupoval mužský zbor spoločne s chrámovým miešaným zborom. Zaspievali sme tieto skladby: Pod tvoju milosť, Svjatýj Bože, Tebe pojem a Večery tvojeja. Po skončení sv. liturgie sme šli do chrámu sv. Jakuba ( V tomto chráme sa nachádza najvyšší gotický oltár v strednej Európe zhotovení majstrom Pavlom z Levoče ), kde sme zaspievali niekoľko skladieb.

V priebehu júla mužský zbor vystúpil počas sv. liturgie v Ihľanoch.

Dňa 8.8.2003 počas osemdňového duchovného stretnutia OSTURŇA 2003 vystúpil mužský zbor spoločne s časťou bohosloveckého zboru sv. Romana Sladkopevca.

Dňa 15 - 17.8.2003 sa konal po prvý krát v našej obci festival zborov a skupín, ktorý niesol názov: " Hľa tvoja matka ". V tomto roku to bol nultý ročník v rámci odpustovej slávnosti ĽUBICA 2003. Tento festival bol bohato vyplnený kultúrnym a mládežníckym programom. Počas odpustovej slávnosti ĽUBICA 2003 dňa 16.8.2003 vystúpil mužský zbor vo večerných hodinách v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po sv. liturgií v tento deň sa konal samotný festival, kde spomedzi siedmych zborov sa po prvý krát predstavil aj mužský zbor Aletheia. Zaspievali sme tieto skladby: Neprochodimaja vrata, Tebe pojem, Pridite poklonimsja, Otče náš a Mnohaja lit - Moskovské.
Dňa 17.8.2003 pred slávnostnou sv. liturgiou vystúpil mužský zbor so svojou akádemiou, v ktorej boli striedavo spievané zborové a mládežnícke skladby.

Od 23.8.2003 sa skoro týždeň v gréckokatolíckom chráme v Ľubici prostredníctvom počítača amatérskym spôsobom nahrávalo CD.

V polovici septembra 2003 vo všedný deň vystúpil mužský zbor v Kežmarku, počas sv. liturgie.

Ďalšie vystúpenie mužského zboru bolo dňa 24.12.2003 o 21:30 hod. v novom evanjelickom chráme v Kežmarku, počas povečeria k sviatku Narodenia Pána. Boli zaspievané tieto skladby: Snami Boh, Koli jasna zvizda, Predvičnyj rodivsja a Dobrý večir tobi, Následne s rovnakým programom o 23:30 hod zbor vystúpil v gréckokatolíckom chráme v Ľubici.

Na sviatok Narodenie Pána dňa 25.12.2003 o 7:30 hod. mužský zbor vystúpil v novom evanjelickom chráme v Kežmarku, kde počas sv. liturgie zaspieval niektoré liturgické a vianočné skladby.
Zároveň v ten istý deň po jasličkovej pobožnosti poobede vystúpil mužský zbor v gréckokatolíckom chráme v Ľubici, kde zaspieval všetky nacvičené koledy.
O deň neskôr sa s tým istým programom ako v Kežmarku vystúpilo počas sv. liturgie v gréckokatolíckom chráme v Ľubici. hore
© by baldy