KRONIKA

2001

2002

2003

2004

20052002

Dňa 4.1.2002 Sa konalo stretnutie mládeže - účastnikov Osturne 2001, po sv. liturgii sme si zaspievali s bohoslovcami zo zboru sv. Romana Sladkopevca pár skladieb.

Dňa 31.3.2002 o 17:00 hod. pred slávnostnou večierňou v deň Veľkonočnej nedele vystúpil mužský zbor v gréckokatolíckom chráme v Ľubici so svojou prvou veľkonočnou akadémiou. Zaspievané boli tieto skladby: Večery tvojeja, Blahosloven hriadyj, Pomiani hospodi, Blažen muž, Christós anésti a Tvoje vzkriesenie .

Dňa 7.4.2002 o 8:00 hod. zbor vystúpil počas sv. liturgie v mariánskom chráme v Kežmarku, zaspievali sme skladby: Sviatyj Bože, Tebe pojem a Otče náš a zároveň po nedeľnej sv. liturgií sme vystúpili so svojou akadémiou, veriaci nás odmenili niekoľko násobným dlhým potleskom.

Vtom čase prestal chodiť do zboru M. Drugáč - tenór2 a zároveň k nám prišiel spievať Slavomír Repčák - tenór2, ktorý je do dnes najmladším členom zboru.

V nedeľu 2.6.2002 sme sa spolu s chrámovým miešaným zborom a detským zborom zúčastnili výletu do Košíc. Po ceste sme sa zastavili v Prešove v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde sme sa pomodlili pri pozostatkoch blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča OSBM. Ďalšou našou zástavkou bola farnosť Čemerné. V tejto farnosti sme si pozreli chrám a zároveň sme zaspievali niekoľko skladieb. Konečnou zastávkou boli Košice, kde sme navštívili Centrum spirituality východ - západ Michala Lacka SJ. V tom čase bol riaditeľom ThDr. Ján Babjak SJ, ktorý pôsobil v našej farnosti v rokoch 1983 - 1989, v súčasnej dobe je sídelným prešovským biskupom. Počas tejto návštevy pri sv. liturgií, ktorá začala o 15:30 hod mužský zbor spieval skladby popri chrámovému miešanému zboru a detskému zboru. Po sv. liturgií nás čakalo občerstvenie a prehliadka centra.

Ďalšie vystúpenie mužského zboru bolo počas duchovného stretnutia OSTURŇA 2002. Počas dvoch sv. liturgii boli zaspievané skoro všetky skladby a na konci sv. liturgie spolu s bohoslovcami boli zaspievané ďalšie skladby: Pomiani hospodi, Blažen muž, Otče náš, Blahosloven hriadyj, Večery tvojeja, Tvoje vzkriesenie, S nami Boh a Spodobi hospodi.

Dňa 18.8.2002 sa uskutočnila odpustová slávnosť v našej farnosti, počas slávnostnej sv. liturgií vystúpil mužský zbor popri chrámovému miešanému zboru. Boli zaspievané skladby: Pod tvoju milosť, Tebe pojem, Otče náš, Večery tvojeja, Pomiani hospodi, Blahosloven hriadyj a Blažen muž.

Dňa 29.9.2002 sme vystúpili počas odpustovej slávnosti v Kežmarku k sviatku Pokrovu presv. Bohorodičky (sviatok ochrany Panny Márie).

Po povečerií Narodenia Pána dňa 24.12.2002 boli v novom evanjelickom chráme v Kežmarku ( Mariánsky chrám v Kežmarku začali rekonštruovať, preto sa slúžia liturgie v evanjelickom chráme) zaspievané tieto skladby: S nami Boh, Vselenaja veselisja, Nyni Adame a Predvičnyj rodilsja, pričom nás veriaci odmenili potleskom. Po skončení povečeria v Kežmarku sme odchádzali s výborným pocitom hlavne zo samotnej akustiky chrámu, ktorá pridávala na kráse zborových skladieb. S podobným repertoárom sme vystúpili na povečerí v Ľubici.

Dňa 25.12.2002 vystúpil mužský zbor popri chrámovému miešanému zboru v Ľubici s liturgickými a vianočnými skladbami a dňa 26.12.2002 rovnakým spôsobom vystupoval v Kežmarku. hore
© by baldy